Зөвлөх үйлчилгээ
Мэдээллийн технолгийн шийдлээр
Хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
Мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх талаар Од Инновайшн ХХК нь өөрийн хэрэглэгчдэд олон төрлийн зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлж байна. Мэдээллийн технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон, мэргэшсэн мэргэжилтэн зөвлөхүүд тусгайлан боловсруулсан арга аргачлалын дагуу доорх чиглэлээр болон бусад мэдээллийн технологийн консалтинг, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг юм:

  • Одоогийн нөхцөл байдлыг нарийвчлан судлах.
  • Одоогийн үйл ажиллагааны доголдол, дутагдлыг илрүүлж шинжлэх.
  • Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хамгийн тохиромжтой шийдэл боловсруулах.
  • Боловсруулсан шийдлийг хэрэглэгчийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.
  • Цаашдын дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.